راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش و  ارسال مقاله برای مجله بوم‌شناسی آبزیان
مجله علمی پژوهشی بوم شناسی آبزیان یکی از نشریات انتشارات دانشگاه هرمزگان است که با مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود. این مجله به صورت فصلنامه و مجموعه ای از مقالات پژوهشی در زمینه های مختلف بوم شناسی آبزیان و علوم شیلاتی منتشر میشود. موضوع مقالات نشریه در رابطه با کلیه جنبه های بوم شناسی آبزیان شامل تأثیر عوامل زیستی و غیر زیستی بر آبزیان، تأثیر عوامل محیطی بر ترکیبات فعال زیستی موجودات دریایی،  بررسی عوامل موثر بر تکثیر ، پرورش و تغذیه آبزیان، ژنتیک و زیست فناوری آبزیان، کلیه جنبه های زیست شناسی و فیزیولوژی آبزیان،  صید و ارزیابی ذخایر آبزیان، ، آلودگی‌های زیست محیطی در اکوسیستم های دریایی و تأثیر آن بر آبزیان می باشد. مجله بوم شناسی آبزیان مقالات کیفی را به صورت مقالات کامل علمی و مقالات کوتاه به زبان فارسی پذیرش می­نماید.
ضوابط چاپ مقاله در مجله  بوم شناسی آبزیان
نویسنده (گان) متعهد می­‌شوند که مقاله مبتنی بر نتایج تحقیقات علمی نویسنده (گان) است. همچنین مقاله ارسالی تاکنون در مجلات داخل و خارج چاپ نشده و یا در مرحله داوری در مجله دیگری نیست.
راهنمای تهیه مقاله برای  مجله بوم شناسی آبزیان در قالب/تمپلت مقالات مجله
مقاله روی کاغذ به سایز با فاصله سطرها ۱ و به صورت تک ستونی تایپ شده باشد.
- نام های علمی (انگلیسی) باید به صورت ایتالیک نوشته شود.
- برای نوشتن نام نگارندگان در متن به راهنمای نوشتن منابع در همین شیوه نامه مراجعه شود.
- تا حد امکان از نوشتن پاورقی اجتناب شود.
- قبل از نقطه و کاما گذاشتن فاصله نیاز نیست ولی پس از آنها، یک فاصله نیاز است.
 - مقالات کوتاه: طبق شرایط مقاله کامل و حداکثر در ۶ صفحه تدوین شود. چکیده فارسی و انگلیسی این مقالات نباید از  ۱۰۰ کلمه بیشتر شود.
- مقالات کامل:  حداکثر در ۲۰ صفحه تدوین شود.

مقاله باید با نرم افزار Word (نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر) تایپ شود.
تمامی معادلات و فرمول ها با فرمت Word equation نوشته شود.
علامت * در معادلات و فرمول ها به جای علامت × استفاده نشود.

اندازه و نوع قلم:
عنوان فارسی مقاله : قلم B Nazanin ۱۶  توپر، عنوان انگلیسی Times New Roman ۱۴  توپر ، چکیده فارسی B Nazanin ۱۱، عناوین اصلی و زیر عنوان ها در متن مقاله: B Nazanin ۱۲ توپر، کلید واژه های فارسی B Nazanin ۱۰، کلیدواژه های انگلیسی Roman ۱۰New Times ۰، اعداد و نوشته های داخل جداول B Nazanin ۱۱، زیرنویس شکل ها و بالانویس جداول B Nazanin ۱۰، نویسندگان مقاله B Lotus ۱۲ ، انگلیسی متن و رفرانس ها Times New Roman ۱۰.
نام نگارندگان مقاله:
مسئولیت ترتیب نام نگارندگان بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود. درج شماره مربوط به آدرس هر نگارنده بعد از نام نگارنده به صورت بالا نویس یا Superscript باشد. نشانی‌ها به ترتیب ذکر، و نویسنده مسئول مقاله علاوه بر درج شماره مربوطه، با یک ستاره مشخص گردد. نشانی نگارندگان مقاله با قلم B Lotus ۱۱  توپر  دربخش فارسی و ۱۰Roman  Times New  توپر در خلاصه انگلیسی تایپ گردد. از ذکر عناوین آکادمیک (دانش آموخته، استادیار و...) اجتناب شود. نشانی الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله با قلم۱۰  Times New Roman در پایین آدرس نویسندگان نوشته شود.
ترتیب بخش های مختلف مقاله:

عنوان  - چکیده فارسی- کلیدواژه ها- مقدمه- مواد و روش ها- نتایج- بحث- نتیجه گیری- سپاسگزاری- منابع مورد استفاده- چکیده انگلیسی

عنوان:
عنوان مقاله فشرده و بیانگر محتوی مقاله باشد و از ۱۷ کلمه بیشتر نباشد.

چکیده:
چکیده فارسی:
 باید خلاصه ای گویا از مقاله بوده و به طور واضح انعکاس دهنده هدف، روش کار و نتایج باشد.
چکیده فارسی و انگلیسی حداقل ۱۵۰  و حداکثر۲۰۰ کلمه باشد. چکیده باید حاوی نکات اصلی و نتایج حاصل از پژوهش باشد. به طوری که بتوان آن را جداگانه چاپ کرد در پایان چکیده فارسی ۳ تا ۶ کلیدواژه به ترتیب حروف الفبا اورده شود که ترجیحاً نباید در عنوان مقاله آمده باشد.

چکیده انگلیسی:
باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد و حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد. در پایان چکیده انگلیسی ۳تا ۶ کلید واژه به ترتیب حروف الفبا اورده شود که ترجیحاً  نباید در عنوان مقاله امده باشد.
مقدمه:
در این بخش از مقاله پس از اشاره کافی به منابع و پژوهش های صورت گرفته داخلی و خارجی انجام شده در زمینه مورد بررسی، باید هدف از انجام پژوهش مورد نظر به طور واضح بیان شود.

مواد و روش ها:
در این بخش از مقاله باید مواد آزمایش، روش انجام و یا طرح آزمایش به طور کامل بیان شود. در عین حال نیازی به ذکر کامل جزئیات نبوده و حتما برای هر روش مورد استفاده ماخذ و منبع ذکر شود.
نتایج:
در این بخش از مقاله باید نتایج تحقیق به صورت نوشتاری، جداول، تصاویر و نمودار ارائه شود.
بحث:
درج یافته های پژوهش مورد نظر و ذکر نتایج مطالعات مشابه و بحث و تحلیل شباهت و تفاوت ها است. در این بخش ترجیحاٌ از منابع کافی و به روز و جدید استفاده شود.
شکل و جدول ها:
عناوین جدول ها در بالا و عناوین شکل ها در زیر و با فرمت وسط چین نوشته شود. در جدول ها و شکل ها، واحد ها ی ویژگی های مورد مطالعه در سیستم بین المللی نوشته شود. اعداد داخل جدول ها و اعداد نمودارها و شکل ها همه به زبان فارسی باشد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس در زیر جدول B Nazanin ۱۰  تایپ شود.
کلیه نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شود و عنوان شکل در زیر آن درج میشود. عکس ها و نمودارها باید به صورت سیاه و سفید تهیه شوند.
نتیجه گیری
در این بخش، مهم ترین یافته های تحقیق در یک پاراگراف ارائه شود.
سپاسگزاری
در این بخش که حداکثر در ۵ سطر تنظیم میشود میتوان از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی و یا انجام پژوهش همکاری نموده و یا در تامین هزینه های مالی، امکانات ازمایشگاهی نقش موثری داشته اند، سپاسگزای نمود.
منابع مورد استفاده بر اساس شیوه نامه هاروارد
کلیه منابع به زبان انگلیسی و با قلم Times New Roman ۱۰ ارائه شوند.
در متن:   Ahmadi و همکاران (۲۰۱۱) گزارش نمودند ... 
(۲۰۱۱Ahmadi,, Zandi et al., ۲۰۱۹. (   
در انتهای جمله: 
  یک نویسنده (Ahmadi,۲۰۱۱)،        
دو نویسنده (Ahmadi and Zandi,۲۰۱۱
 بیش از دو نویسنده (۲۰۱۱ .,et alAhmadi  )

     با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم و تعیین معیارهای جدید در ارزیابی علمی و ساختاری کلیه نشریات علمی،  نویسندگان می بایست کد Doi اختصاصی برای تمام

مقالات و منابع مورد استفاده در مقاله را، در بخش منابع و مآخذ انتهای 
 مقاله ذکر نمایند.  در منابع داخلی فاقد کد Doi، در صورت وجود کد Dor ، حتما این کد ذکر گرددفهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله به زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا بر اساس شیوه نامه هاروارد مرتب شود.
در صورتی که هریک از ارجاعات زیر فارسی بودند، باید در انتهای منبع عبارت(in Persian( اضافه شود.
از گذاشتن عدد در ابتدای هر منبع اجتناب شود.

مثال ها:
الف) کتاب:  
Herbert, H., Webber, H.V., Thurman, T. ۱۹۹۱. Marine biology. ۲nd edition. Harpercollins College Div. ۴۲۰ p.
Gharanjik, B.M., Rohani-Ghadikolaei, K. ۲۰۱۱. Atlas of the seaweeds of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. ۱st edition. Iranian Fisheries Research Organization. ۱۷۰ p. (in Persian)
ب) کتاب ترجمه شده:
Alizade, M. ۲۰۰۳. Water pollution; an expertimental approach. Tripathi, B.D. ۱st edition. Mojesabz. ۸۵ p. (in Persian)
ج) فصلی از یک کتاب:
Vidyashankar, S., Ravishankar, G.A. ۲۰۱۶. Algae-Based Bioremediation: Bioproducts and Biofuels for Biobusiness. In: Prasad, M.N.V. (ed.). Bioremediation and Bioeconomy. Elsevier. pp. ۴۵۷-۴۹۳.
د) مقاله مجلات:
اسامی علمی در بخش منابع نیز مانند داخل متن باید ایتالیک باشند. نام مجلات به طور کامل آورده شود.
Zubia, M.A., Robledo, D., Freile-Pelegrin, Y. ۲۰۰۷. Antioxidant activities in tropical marine macroalgae from the Yucatan Peninsula, Mexico. Journal of Applied Phycology. ۱۹(۵): ۴۴۹-۴۵۸.
Parsa, M., Paighambari, S.Y., Mobarrezi, A., Nekuroo, A. ۲۰۱۴. The catch per unit of effort and biomass of Threadfin Bream (Nemipterus japonicus) by swept area method in coastal waters of Bushehr province. Journal of Aquatic Ecology. ۳(۴): ۲۱-.۳۰ (in Persian).
ه) پایان نامه:
Zamani, S. ۲۰۱۴. Antifouling activity against barnacle cypris larvae of species Amphibalanus amphitrite. PhD thesis. Marin biology department. University of Hormozgan. ۱۲۵ p. (in Persian).
و) صفحه وب:
در صورتیکه نام نویسنده صفحه وب مشخص نیست، نام سازمان نویسنده صفحه وب در ابتدا نوشته شود.
NOAA. ۲۰۱۲. Ocean. Available from http://www.noaa.gov/ocean.html. Accessed ۱۹ th November ۲۰۱۲.
لازم به ذکر است با تصمیم هیات تحریریه مجله بوم شناسی آبزیان، برای مقالاتی که فرآیند داوری را طی کرده و مورد پذیرش قرار گرفته اند مبلغ سیصد هزارتومان (سه میلیون ریال) هزینه داوری مقالات دریافت می گردد.

 چکیده مبسوط انگلیسی
*** فایل چکیده مبسوط انگلیسی مقاله باید به همراه نام و عناوین نویسندگان و در صفحه جدید ارسال شود
تعداد صفحات حداکثر ۲ صفحه
-  تعداد کلمات حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ کلمه
-  از آوردن شکل و جدول در چکیده مبسوط خودداری گردد و در صورت لزوم در بخش نتایج و بحث، به شماره جداول یا اشکال، منطبق بر متن اصلی مقاله، اشاره گردد.
-  چکیده مبسوط شامل موارد زیر است:
الف- چکیده
ب- کلمات کلیدی حداکثر ۵ و حداقل ۳
ج- مقدمه
د- مواد و روش ها
ه- نتایج 
و- نتیجه گیری
ز- مراجع

  • نکته مهم: خواهشمند است حتما از افرادی که آشنایی کامل به زبان انگلیسی دارند جهت کنترل نگارش استفاده شود.

شما می توانید این راهنما را به صورت فایل PDF دریافت نمایید.
فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان و در قالب مقالات مجله۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و ۵. نامه پشتیبان.


دفعات مشاهده: 16867 بار   |   دفعات چاپ: 1085 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‌شناسی آبزیان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Journal of Aquatic Ecology

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons — Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)