نشریه علمی بوم شناسی آبزیان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی- پژوهشی بوم شناسی آبزیان در زمینه‌های زیر مقاله‌های اصیل پژوهشی را به صورت مقاله کامل و مقاله مروری و مقاله کوتاه پس از داوری دقیق به چاپ می‌رساند:

- تأثیر عوامل زیستی و غیر زیستی بر آبزیان

- تأثیر عوامل محیطی بر ترکیبات فعال زیستی موجودات دریایی

- بررسی عوامل موثر بر تکثیر و پرورش موجودات آبزی

- مطالعه اثرات متقابل موجودات آبزی بر یکدیگر

- بررسی روش‌های صید آبزیان

- آلودگی‌های زیست محیطی و تأثیر آن بر روی آبزیان

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی بوم شناسی آبزیان:
http://jae.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب