نشریه علمی بوم شناسی آبزیان- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                                        شیوه نامه تدوین مقاله

مقالات کامل باید دارای ساختاری به ترتیب زیر باشند:

عنوان، نام نویسندگان، آدرس نویسندگان، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، منابع، چکیده انگلیسی.

1- عنوان مقاله

عنوان فارسی مقاله باید با قلم B Nazanin Bold 16 و عنوان انگلیسی با قلم Times New Roman Bold 14 تایپ گردد.

2- نام نگارندگان مقاله

با قلم B Lotus Bold 12 در مقالات فارسی و Times New Roman Bold 11 در خلاصه انگلیسی تایپ گردد. مسئولیت ترتیب نام نگارندگان بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود. درج شماره مربوط به آدرس هر نگارنده بعد از نام نگارنده به صورت بالا نویس یا Superscript باشد. نشانی‌ها به ترتیب ذکر و نویسنده مسئول مقاله علاوه بر درج شماره مربوطه، با یک ستاره مشخص گردد. نشانی نگارندگان مقاله با قلم B Lotus Bold 11 ایتالیک در مقالات فارسی و Times New Roman Bold 10 ایتالیک در خلاصه انگلیسی تایپ گردد. از ذکر عناوین آکادمیک (دانش آموخته، استادیار و...) خودداری شود. نشانی الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله با قلم Times New Roman Bold 12 در پایین آدرس نویسندگان نوشته شود.

3- چکیده

چکیده فارسی و انگلیسی حداقل 150  و حداکثر200 کلمه باشد. چکیده باید حاوی نکات اصلی و نتایج حاصله باشد به طوری که بتوان آن را جداگانه چاپ کرد. چکیده فارسی با قلم B Nazanin 12 و چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman 11 تایپ گردد.

4- واژگان کلیدی

حداقل 3 و حداکثر 6 کلمه با قلم B Nazanin 11  پس از چکیده و قبل از مقدمه به ترتیب حروف الفبا آورده شود.

5- متن اصلی

 از مقدمه تا فهرست منابع در یک ستون و با چیدمان راست تحریر شده و فاصله بین خطوط در آن‌ها 1  انتخاب شود. متن مقاله با قلم B Nazanin 12 برای جملات فارسی و Times New Roman 10 برای کلمات انگلیسی تایپ شود.

در متن مقاله به شماره شکل‌ها و جداول اشاره گردد. شماره گذاری ترتیبی ساده (1، 2، 3، ...) باشد. شکل‌ها و جداول‌ به ترتیب بیان شده در متن مقاله و درون متن قرار گیرند و توضیحات شکل‌ها در پایین و توضیحات جداول‌ در بالای آن‌ها نوشته شود. نمودارها نیز با عنوان شکل ثبت شوند. نقشه‌ها به صورت تصویر شماتیک باشند (با استفاده از نرم افزار ArcGIS).

6- منابـع

6-1) در متن:   Ahmadi و همکاران (2011) گزارش کردند ...     

6-2) انتهای جمله: یک نویسنده (Ahmadi, 2011)، دو نویسنده (Ahmadi and Zandi, 2011)، بیش از دو نویسنده (Ahmadi et al., 2011).

6-3) انتهای مقاله: همه منابع چه در متن و چه در انتهای مقاله به زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا مرتب شود.

در صورتیکه هریک از ارجاعات زیر فارسی بودند، باید در انتهای منبع عبارت (in Persian) اضافه شود.

  الف) کتاب:  

Herbert, H., Webber, H.V., Thurman, T. 1991. Marine biology. 2nd edition. Harpercollins College Div. 420 p.

Gharanjik, B.M., Rohani-Ghadikolaei, K. 2011. Atlas of the seaweeds of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. 1st edition. Iranian Fisheries Research Organization. 170 p. (in Persian)

ب) کتاب ترجمه شده:

Alizade, M. 2003. Water pollution; an expertimental approach. Tripathi, B.D. 1st edition. Mojesabz. 85 p. (in Persian)

ج) فصلی از یک کتاب:

Vidyashankar, S., Ravishankar, G.A. 2016. Algae-Based Bioremediation: Bioproducts and Biofuels for Biobusiness. In: Prasad, M.N.V. (ed.). Bioremediation and Bioeconomy. Elsevier. pp. 457-493.

د) مقاله مجلات:

اسامی علمی در بخش منابع نیز مانند داخل متن باید ایتالیک باشند. نام مجلات به طور کامل آورده شود.

Zubia, M.A., Robledo, D., Freile-Pelegrin, Y. 2007. Antioxidant activities in tropical marine macroalgae from the Yucatan Peninsula, Mexico. Journal of Applied Phycology. 19(5): 449-458.

Parsa, M., Paighambari, S.Y., Mobarrezi, A., Nekuroo, A. 2014. The catch per unit of effort and biomass of Threadfin Bream (Nemipterus japonicus) by swept area method in coastal waters of Bushehr province. Journal of Aquatic Ecology. 3(4): 21-30. (in Persian).

ه) پایان نامه:

Zamani, S. 2014. Antifouling activity against barnacle cypris larvae of species Amphibalanus amphitrite. PhD  thesis. Marin biology department. Hormozgan University. 125 p. (in Persian).

و) صفحه وب:

در صورتیکه نام نویسنده صفحه وب مشخص نیست، نام سازمان نویسنده صفحه وب در ابتدا نوشته شود.

NOAA. 2012. Ocean. Available from http://www.noaa.gov/ocean.html. Accessed 19th November 2012.

6-4) استفاده از Endnote

فایل Style مجله بوم شناسی آبزیان برای افزودن به نرم افزار Endnote را از این قسمت دانلود نمایید.

  • مقالات کوتاه: طبق شرایط مقاله کامل و حداکثر در 6 صفحه تدوین شود. چکیده فارسی و انگلیسی این مقالات نباید از  100 کلمه تجاوز کند.
  • مقالات مروری: با درخواست هیات تحریریه از نویسندگان و حداکثر در 25 صفحه تدوین شود.

لازم به ذکر است با تصمیم هیات تحریریه مجله بوم شناسی آبزیان، برای مقالاتی که فرآیند داوری را طی کرده و مورد پذیرش قرار گرفته اند مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان (یک میلیون و پانصد هزار ریال) هزینه داوری مقالات دریافت می گردد.

شما می توانید این راهنما را به صورت فایل PDF دریافت نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی بوم شناسی آبزیان:
http://jae.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب