Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Aquatic Ecology

نشریه علمی بوم شناسی آبزیانVolume 7, Number 4 (2018-4)


بررسی صید آبزیان توسط مشتا در منطقه حفاظت شده دریایی جزیره قشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

زیست شناسی تولید مثل خرچنگ (Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867 در آبهای ساحلی خلیج فارس (استان هرمزگان)
زیست شناسی تولید مثل خرچنگ (Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867 در آبهای ساحلی خلیج فارس (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بوم‌شناختی خوریات استان هرمزگان (خورهای خمیر، تیاب و جگین) با استفاده از شاخص زیستی AMBI
ارزیابی بوم‌شناختی خوریات استان هرمزگان (خورهای خمیر، تیاب و جگین) با استفاده از شاخص زیستی AMBI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی هیدروکربن‌های نفتی کل (TPH) و فلزات شاخص (Ni & V) در گاماروس Pontogammarus maeaoticus و رسوبات ساحلی دریای خزر، استان گیلان
بررسی هیدروکربن‌های نفتی کل (TPH) و فلزات شاخص (Ni & V) در گاماروس Pontogammarus maeaoticus و رسوبات ساحلی دریای خزر، استان گیلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات کودهای مایع ماهی (Fish hydrolysate) و عصاره ماکروجلبکی حاصل از خلیج فارس بر خصوصیات رشدی گیاه بادمجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2017-10)


معرفی ماهیان بومی موجود در تعدادی از چشمه‌های آب گرم استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر سیلاب‌های بهاری بر شاخص‌های تنوع زیستی بزرگ ‌بی‌مهرگان کف زی در رودخانه چالوس استان مازندران
بررسی تأثیر سیلاب‌های بهاری بر شاخص‌های تنوع زیستی بزرگ ‌بی‌مهرگان کف زی در رودخانه چالوس استان مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر پروبیوتیک‌های باکتوسل و دی‌پرو بر عملکرد رشد، میزان بازماندگی و ترکیب بدن پست لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)
تأثیر پروبیوتیک‌های باکتوسل و دی‌پرو بر عملکرد رشد، میزان بازماندگی و ترکیب بدن پست لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری نرخ رشد ویژه‌ی داینوفلاژله Symbiodinium sp. جداسازی شده از شقایق دریایی Stichodactyla haddoni
اندازه‌گیری نرخ رشد ویژه‌ی داینوفلاژله Symbiodinium sp. جداسازی شده از شقایق دریایی Stichodactyla haddoni
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر کلرید کادمیوم بر رسیدگی جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio) با استفاده از نشانگر زیستی ویتلوژنین و آسیب شناسی بافت تخمدان
تاثیر کلرید کادمیوم بر رسیدگی جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio) با استفاده از نشانگر زیستی ویتلوژنین و آسیب شناسی بافت تخمدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثرات کودهای مایع ماهی (Fish Hydrolysate) و عصاره ماکروجلبکی حاصل از خلیج فارس بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

روابط غذایی بین سه گونه از ماهیان غضروفی همزیست در دریای عمان: با تاکید بر مجزا بودن منابع غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیرعوامل محیطی بر تنوع گونه ای روتیفرها با استفاده از شاخص های تنوع زیستی و بررسی همبستگی کانونی (CCA)
تاثیرعوامل محیطی بر تنوع گونه ای روتیفرها با استفاده از شاخص های تنوع زیستی و بررسی همبستگی کانونی (CCA)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و آنالیز فیلوژنتیکی سویه های Vibrio harveyi جداشده از میگو های پرورشی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) - منطقه تیاب-هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات سطوح مختلف پربیوتیک جیره بر شاخص‌های رشد و برخی شاخص‌های ایمنی غیر اختصاصی در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio)
اثرات سطوح مختلف پربیوتیک جیره بر شاخص‌های رشد و برخی شاخص‌های ایمنی غیر اختصاصی در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فلور جلبک‌های دریایی نواحی جزر و مدی جزیره هنگام
بررسی فلور جلبک‌های دریایی نواحی جزر و مدی جزیره هنگام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی خطر آلودگی جیوه در رسوبات سطحی پهنه جزر و مدی سواحل استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی طولی، رابطه طول- وزن و صید به ازای واحد تلاش ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol) و گیدر (Thunnus albacares) در صید به روش پرس‌ساین در دریای عمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات توام طول دوره نوری و شدت نور بر برخی از شاخصه‌های تولیدمثلی Artemia parthenogenetica در طی هفته‌های متوالی پرورش نیمه متراکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2017-11)


بررسی عملکرد ایمنی پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر بافت کبد و آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجه با غلظت کشنده سم بوتاکلر
بررسی عملکرد ایمنی پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر بافت کبد و آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجه با غلظت کشنده سم بوتاکلر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر دوره گرسنگی و غذا‌دهی مجدد بر عملکرد رشد و پلاسمای خون ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
تاثیر دوره گرسنگی و غذا‌دهی مجدد بر عملکرد رشد و پلاسمای خون ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of macroalgae throw Mangrove forests
پراکنش ماکروجلبک‌های دریایی در جنگل‌های مانگرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت تروفی و توان تولید ماهی در دریاچه سد گلبلاغ (شرق استان کردستان)
وضعیت تروفی و توان تولید ماهی در دریاچه سد گلبلاغ (شرق استان کردستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ترکیب گونه‌ای، تراکم و زی‌توده زئوپلانکتون‌های گروه گردان‌تنان، آغازیان و مروپلانکتون‌ها در حوضه جنوبی دریای خزر (ناحیه بابلسر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ترکیب و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های خلیج گرگان- محدوده استان گلستان
بررسی ترکیب و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های خلیج گرگان- محدوده استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه طول- وزن، شاخص وضعیت و فراوانی طولی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شاخص های تروفیک مقیاسی و غیرمقیاسی در ارزیابی و طبقه بندی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان
استفاده از شاخص های تروفیک مقیاسی و غیرمقیاسی در ارزیابی و طبقه بندی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حساسیت بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) به بیماری نکروز عصبی ویروسیVirus (VNN) Viral Nervous Necrosis و تاثیر آن بر فراسنجه‌های ایمنی شناسی و آسیب شناسی بچه ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با جلبک Chelorella vulgaris
بررسی حساسیت بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) به بیماری نکروز عصبی ویروسیVirus (VNN) Viral Nervous Necrosis و تاثیر آن بر فراسنجه‌های ایمنی شناسی و آسیب شناسی بچه ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با جلبک Chelorella vulgaris
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فعالیت ضدباکتریایی اکتینومیست های جدا شده از اسفنج بومی خلیج فارس (جزیره خارکو) علیه میکروارگانیسم های بیماری زا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ژنتیکی مولدین میگوی سفید غربی Penaeus vanamei در مراکز تکثیر جنوب کشور (هرمزگان و بوشهر)
بررسی ژنتیکی مولدین میگوی سفید غربی Penaeus vanamei در مراکز تکثیر جنوب کشور (هرمزگان و بوشهر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت آب رودخانه گاماسیاب با استفاده از شاخص‌های زیستی BMWP و ASPT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ترکیب اسیدهای چرب زئوپلانکتون های استخر و قابلیت انتقال آن به لاروها در هفته اول ذخیره سازی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات فصلی ترکیب صید تورهای گوشگیر سطحی در آب‌های استان هرمزگان (خلیج‌فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پراکنش زمانی خرچنگ‌های Portunus segnis (Forskål, 1775) و Venitus dentipes (Lucas in Guérin-Méneville, 1836) در صید مشتاهای سواحل شمال غربی جزیره قشم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 0 (2018-1)


شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه (Wongratana, 1983) Thryssa whiteheadi از جنگل‌های مانگرو تیاب استان هرمزگان
شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه (Wongratana, 1983) Thryssa whiteheadi از جنگل‌های مانگرو تیاب استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از پسماند صنایع تولید نشاسته به‌عنوان ماده همبند در جیره غذایی میگوی سفید غربی Penaeus vannamei
استفاده از پسماند صنایع تولید نشاسته به‌عنوان ماده همبند در جیره غذایی میگوی سفید غربی Penaeus vannamei
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر رشد و تنش اکسیداتیو در جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا (Nannochloropsis oculata)
بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر رشد و تنش اکسیداتیو در جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا (Nannochloropsis oculata)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2017-6)


The antibacterial activity of Solanum nigrum leaf, fruit and stem extracts against fish pathogens in laboratory conditions
اثر ضد باکتریایی عصاره های برگ، میوه و ساقه گیاه تاج ریزی پیچ (Solanium nigrum) بر باکتریهای بیماری زای ماهی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of two species of the endomic important agarophyts in Iranian South Coasts to aquaculture; Gracilaria corticata (J.Ag.) J.Ag. & Gracilariopsis longissima (S.G.Gmelin) M.Steentoft, L.M.Irvine & W.F. Farnham
مقایسه دو گونه آگاروفیت بومی در سواحل جنوب ایران جهت آبزی‌پروری Gracilaria corticata (J.Ag.) J.Ag. & Gracilariopsis longissima (S.G. Gmelin) M. Steentoft, L. M.Irvine & W.F. Farnham
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of diets containing different levels of prebiotic Inulin on the growth rate and some blood parameters in prisoner cichlid fish (Archocentrus nigrofaciatus)
بررسی تأثیر جیره غذایی حاوی سطوح متفاوت پربیوتیک اینولین بر میزان رشد و برخی پارامترهای خونی در ماهی سیچلاید زندانی (Archocentrus nigrofaciatus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The interaction of light intensity and pH on the hatching performance of Artemia franciscana in laboratory condition
اثر متقابل شدت نور و pH بر عملکرد تخم گشایی Artemia franciscana در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effects of Sub-lethal concentrations of Zinc Chloride on hepatic enzymes activity in grey mullet (Mugil Cephalus) in vitro
اثرات غلظت‌های تحت کشنده کلرید روی بر میزان فعالیت آنزیم‌های کبدی ماهی کفال خاکستری (Mugil Cephalus) در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Microbial Contamination (Escherichia coli) in the Major Swimming Areas of Bandar Abbas
بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (باکتری Escherichia coli) در شناگاه‌های عمده ساحل بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of bait's type and shape on catching efficiency of Pots (Gargoor) in Bandar Lengeh waters (Hormozgan province)
تأثیر نوع و شکل طعمه بر کارایی صید گرگور در آب‌های شهرستان بندرلنگه (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Bioaccumulation of heavy metals (Cu, Ni, Co, Cr) in edible muscle tissue of Crucian carp (Carassiu sauratus) from international wetland of Anzali
تعیین میزان فلزات سنگین مس، نیکل، کبالت و کروم در بافت خوراکی عضله ماهی کاراس طلایی (Carassiu sauratus) تالاب بین المللی بندرانزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of branched-chain amino acid deficiency in diets on growth factors, pancreatic enzymes activity and whole body proximate of Sobaity seabream juvenile (Sparidentex hasta)
تأثیر کمبود اسید‌های آمینه‌ چند زنجیره در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر فاکتورهای رشد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ترکیب شیمیایی بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physico-biological modeling of seasonal changes of plankton community in south of Hormoz strait
مدلسازی فیزیکی- زیستی تغییرات فصلی جمعیت پلانکتونی در جنوب تنگه هرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Environmental parameters on Metallotheionin changes in polycheate (Glycinde boundari) of Chabahar Bay
نقش فاکتورهای محیطی در تغییرات غلظت بیومارکر متالوتیونین پرتار Glycinde boundari در خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in metabolic enzymes levels exposed to zinc and cadmium in the snow trout (Schizothorax zarudnyi)
تغییرات سطوح آنزیم های متابولیک تحت تاثیر فلزهای سنگین روی و کادمیوم در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different carbon sources (molasses and spoilage date palm fruit juice) on water quality, growth performance and body composition of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture in biofloc system
تاثیر منابع مختلف کربنی (ملاس و شیره ضایعات خرما) بر کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سیستم بایوفلاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of stocking density on growth performance, immune and stress responses in koi carp (Cyprinus carpio var. Koi (Linnaeus, 1758))
تأثیر تراکم ذخیره‌سازی بر عملکرد رشد، ایمنی و استرس در ماهی کوی Cyprinus carpio var. Koi (Linnaeus, 1758)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The review of pathogenic mechanism of Aeromonas hydrophila and action of tetracycline against it in aquatic animals
مروری بر مکانیسم‌های مولکولی بیماری‌زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در آبزیان و چگونگی عملکرد آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین در مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2016-4)


Detection of lethal concentration (LC50) of diazinon in Silver Carp (Hypophthalmicthys molitrix) and Roach (Rutilus rutilus)
تعیین غلظت کشنده (LC50-96h) سم دیازینون در کپور نقره ای (Hypophthalmicthys molitrix) و کلمه (Rutilus rutilus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and determination of lead concentration in liver of Platycephalus indicus in Minab, Qeshm Island and Khamir Port (Persian Gulf)
تعیین غلظت عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در مناطق میناب، قشم و بندر خمیر (خلیج فارس) طی فصول زمستان و تابستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial activity of Pseudomonas species isolated from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) against pathogenic Vibrio spp.
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی گونه های سودوموناس (Pseudomonas spp.) جدا شده از میگوی سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)علیه گونه‌های بیماریزای ویبریو (Vibrio spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of heavy metals concentration Cu, Ni and Zn in Acanthopleura vaillantii in the coast of Chabahar Bay
بررسی غلظت فلزات سنگین مس، نیکل و روی درAcanthopleura vaillantii سواحل خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring of abundance and diversity of Vibrio sp. bacteria in whole shrimp culture period in Gwater shrimp Complex
تعیین فراوانی و تنوع باکتری‌های جنس ویبریو در استخرهای پرورش میگو و کانال آب رسان در طول دوره پرورش (در مجتمع گواتر- چابهار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of relationship between some biological characteristics of female broodstocks with hatching, survival and early growth in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae
بررسی تاثیر پارامترهای زیست شناختی مولدین ماده بر میزان هم‌آوری، درصد تخمه‌گشایی، بقاء و رشد در نوزادان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of sublethal concentrations of endosulfan on gene expression of hypoxia-inducible factors (HIF-1 α and HIF-2 α) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in the Persian sturgeon fingerlings (Acipenser persicus)
تاثیر غلظت های تحت کشنده اندوسولفان بر بیان ژن های القای هایپوکسی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Changes of Zebrafish (Danio rerio) Ovaries Exposed to Sub-lethal Concentrations of Methyl Paraben
تغییرات هیستوپاتولوژی تخمدان ماهی گورخری (Danio rerio) در مواجهه با غلظت‌های تحت کشنده متیل پارابن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diet of kingfish (Scomberomorus commerson) in Iranian coastal waters of Persian Gulf and Oman Sea
رژیم غذایی ماهی شیر (Scomberomorus commerson) درآبهای ساحلی ایران درخلیج فارس و دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ontogeny of respiration and feeding structures of skull in Persian sturgeon, Acipenser persicus (Bordin, 1897)
روند تکوین ساختارهای تنفسی و تغذیه ای اسکلت سر در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Bordin, 1897)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoplankton community structure and biodiversity assessment of Golbolagh Reservoir, Kurdistan Province
بررسی ساختار جمعیتی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون دریاچه سد گلبلاغ استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Bivalve Corbicula fluminalis (Müller, 1774): an Indicator for Heavy Metals Accumulation in the Habitat of Zayandeh-Roud River
دوکفه‌ای Corbicula fluminalis (Müller, 1774) : شاخص زیستی نشان دهنده فلزات سنگین در زیستگاه‌های رودخانه زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Illegal Silver pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788), fishing by Fixed gill-nets in Qeshm Island waters (Hormozgan province)
بررسی صید غیر مجاز ماهی حلوا سفید، Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)، با استفاده از تورهای گوشگیر ثابت در آب‌های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polychaeta density changes in Chabahar Bay subtidal area with emphasis on the role of heavy metals (Cooper and Zinc)
بررسی تغییرات تراکم پرتاران زیرجزر و مدی خلیج چابهار با تأکید بر نقش فلزات سنگین (مس و روی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioactivity potential of some marine algae from south of Iran
بررسی اثرات بیواکتیویته برخی جلبک‌های دریایی از جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2016-10)


The destructive effects of Diazinon on gill tissue of Caspian roach fingerling (Rutilus caspicus)
اثرات تخریبی سم دیازینون بر بافت آبشش بچه‌ماهی کلمه (Rutilus caspicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of environments with extreme ecological conditions in the reductive evolutionary development processes of animal
نقش محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت در فرآیندهای کاهشی تکوینی- تکاملی جانوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aqueous extract of Sargassum angustifolium (Agardh, 1820) on some of the hematological parameters in Common carp Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
تاثیر عصاره‌ی آبی جلبک (Agardh, 1820) Sargassum angustifolium بر برخی شاخص‌های خونی ماهی کپور معمولی (Linnaeus, 1758) Cyprinus carpio
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report blue-green algae from the southern coast of the Caspian Sea (City of Noor)
گزارش جلبک های سبز آبی از ساحل جنوبی دریای خزر (شهرستان نور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lead and Cadmium Pollution in the Southern Caspian Sea Basin through Liza aurata using the GIS System
پایش وضعیت آلودگی فلزات سرب و کادمیوم حوضه جنوبی دریای خزر به واسطه ماهی کفال طلایی با استفاده از سیستم GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extract Performance Evaluation of Some Macroalge Species On inhibiting the growth of human pathogenic bacteria
ارزیابی عملکرد عصاره برخی از گونه‌های ماکروجلبکی بر ممانعت از رشد باکتری‌های پاتوژن انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity Effect of Colloidal Silver Nanoparticles to Marine Microalgae, Nannochloropsis oculata
مطالعه اثر سمیت نانوذرات نقره کلوئیدی بر ریز جلبک دریایی Nannochloropsis oculata
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population dynamic of Long-spined tripodfish (Pseudotriacanthus strigilifer( Cantor, 1849 in the Persian Gulf (Hormozgan Province)
پویایی‌شناسی جمعیت ماهی سه خاره خال طلایی P‌seudotriacanthus strigilifer (Cantor, 1849) در خلیج فارس (آب‌های استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feeding ecology of blue swimming crab, Portunus segnis (Forskal, 1775) in Coastal waters of Chabahar, (Oman Sea)
اکولوژی تغذیه خرچنگ شناگر آبی Portunus segnis (Forskal, 1775) در آب‌های ساحلی چابهار (دریای عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fat requirement of Bester in winter feeding; effect of fat levels on growth indices and body chemical composition
نیازمندی چربی ماهی بستر در تغذیه زمستانی؛ اثر میزان چربی جیره بر شاخص‌های رشد و ترکیب شیمیایی بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different densities of Isochrysis aff. galbana and Chaetoceros calcitrans on some growth parameters and survival rate of winged pearl oyster spat, Pteria penguin
بررسی اثر تراکم‌های مختلف ریزجلبک‌های Isochrysis aff. galbanaوChaetoceros calcitrans بر برخی از فاکتورهای رشد و بقای صدفچه صدف مرواریدساز زنی Pteria penguin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosorption of Cd2+ and Cu2+ from aqueous solution using Gracilaria corticata waste biomass
جذب زیستی فلزات Cd2+ و Cu2+ با استفاده از ضایعات جلبک Gracilaria corticata
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dietary prebiotic Immunogen on the compensatory growth and some hematological parameters in koi carp (Cyprinus carpio var. Koi), after starvation period
تأثیر جیره حاوی پریبیوتیک ایمونوژن بر تغذیه، رشد جبرانی و برخی پارامترهای خونی ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)، پس از دوره های گرسنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of BIODROF systems based on algae-bacterial biofilm for removing COD and TOC from domestic wastewater
بررسی عملکرد سیستم بیودراف مبتنی بر بیوفیلم جلبکی- باکتریایی در کاهش نیاز اکسیژن شیمیایی و محتوای کربن آلی فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Population dynamics of mud crab (Scylla serrata) in coast of Bandar Khamir (Hormozgan Province)
پویایی جمعیت خرچنگ ماندابی (Scylla serrata) در ساحل بندر خمیر (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2016-7)


Effect of effluent of Pars Paper Industries (Khuzestan) on liver biochemical parameters of Alburnus mossulensis
تأثیر پساب تصفیه‌شده صنایع کاغذسازی پارس (خوزستان) بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی کبد ماهی کولی (Alburnus mossulensis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of zinc oxide nanoparticles and zinc ions on intestine histopathology of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus)
اثرات نانوذره اکسید روی و یون روی بر آسیب بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of herbal supplements of caraway (Carum carvi) and fenugreek (Trigonella foenum graecum) on antibacterial activity and soluble protein of mucus in Cyprinus carpio fingerlings
اثر مکمل‌های گیاهی زیره‌ سیاه (Carum carvi) و شنبلیله (Trigonella foenum graecum) بر فعالیّت ضدباکتریایی و پروتئین محلول موکوس در بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different levels of dietary nucleotide on immunity and total protein plasma parameters of Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) female brood stock during maturation and eyestalk ablation
اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر برخی شاخص‌های ایمنی و پروتئین کل پلاسمای مولد میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of feeding Artemia enriched with iodine replacement of fish meal with gammarus meal and its effects on growth and body composition of juvenile Siberian sturgeon, Acipenser baerii (Brandt, 1869)
جایگزینی پودر ماهی با پودر گاماروس و تاثیر آن بر شاخص های رشد و ترکیب بدن بچه تاسماهی سیبری Acipenser baerii (Brandt, 1869)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and immune gene expression in zebra fish (Danio rerio)
ارزیابی اثرات ناپلی غنی شده با ید بر بیان ژن‌های آنتی اکسیدانی و ایمنی در ماهی زبرا گوره‌خری (Danio rerio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of heavy metals pollution indices in sediments of Tiyab and Kolahi International Wetlands
ارزیابی شاخص‌های آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب بین المللی تیاب و کلاهی استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioaccumulation of heavy metals (Cd and Pb) in muscle tissue of Leaping Grey Mullet (Liza saliens) from the Gomishan International Wetland
تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در بافت عضله ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در تالاب بین المللی گمیشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the effects of eyestalk ablation and Ovaprim hormone injection on the process of maturation, histological study and biochemical composition of Litopenaeus vannamei
مقایسه اثرات قطع پایه چشمی و تزریق هورمون اواپریم بر روند رسیدگی جنسی، مطالعات بافت‌شناسی و ترکیبات بیوشیمیایی میگوی مولد وانامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of macro green algae extract on tomato (Lycopersicum sculentum Mill.) seedling growth characteristics
اثر عصاره ماکروجلبکی بر خصوصیات رشدی نشاهای گوجه فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population structure and identify of macrofouling organisms on marine structures in the coasts of Chabahar Bay
ساختار جمعیت و شناسایی موجودات ماکروفولینگ بر روی سازه های دریایی در سواحل خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The possibility of occurrence of the phenomenon “fishing down marine food webs” in the coastal waters of Hormozgan Province (north of the Persian Gulf and Oman Sea)
بررسی احتمال وقوع پدیده افت تراز غذایی تحت تأثیر فشار صیادی در آب‌های ساحلی شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological assessment Jajrood River using the Macrobenthos community structure
ارزیابی زیستی رودخانه جاجرود با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوزها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A feasibility study to determine the extent of red tide in the Persian Gulf and Oman Sea using satellite sensors
بررسی روش‌های تعیین میزان گسترش کشند سرخ در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از سنجنده های ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of flooding stress on ecological and physiological traits in Choenoplectus triqueter
بررسی اثر تنش غرقاب روی خصوصیات اکولوژیک و فیزیولوژیک گیاه Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2016-5)


Effect of culture depth on the growth of Gracilariopsis persica with the potential for mariculture in the Persian Gulf (Bandar Abbas)
ارزیابی تأثیر عمق پرورش بر میزان رشد جلبک قرمز Gracilariopsis persica و تعیین عمق بهینه پرورش در سواحل خلیج فارس (بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of continuous low-power He-Ne laser on the hatching rate and life span of Artemia urmiana
بررسی اثر لیزر پیوسته کم توان هلیوم-نئون روی میزان تخم گشایی و طول عمر Artemia urmiana
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological variation and Taxonomic validation of gill raker characteristics in Caspian marine shad (Clupeidae: Alosa braschnikowi)
تغییرات ریختی و اعتبارسنجی آرایه‌شناختی صفات مرتبط با خارهای آبششی در شگ‌ماهی دریایی خزری (Clupeidae: Alosa braschnikowi)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Ascidians (Tunicata: Ascidiacea) around Larak Island in the Persian Gulf
شناسایی آبفشان‌های دریایی (Tunicata: Ascidiacea) اطراف جزیره لارک (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of TiO2 nanoparticles on the acute toxicity of Ag nanoparticles in zebra fish (Danio rerio)
اثر نانو‌ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر سمیت حاد نانوذرات نقره در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Azadirachtin indica on a number of growth parameters, survival, and gill tissue of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella)
تأثیر آزادیراختین (Azadirachtin indica) بر برخی پارامترهای رشد، بقا و بافت آبشش بچه ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of feed deprivation on chloride cell development in kuttum fish (Rutilus frisii kuttum) during sea water challenge
اثر محرومیت غذایی بر توسعه سلول‌های کلراید آبششی در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kuttum) در مواجهه با تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathogenicity of Yersinia ruckeri bacterium in Persian sturgeon (Acipenser persicus) fingerlings
بررسی بیماری زایی باکتری Yersinia ruckeri در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of morphological characteristics of Paracobitis Bleeker 1863 complex in Sistan basin
بررسی ویژگی‌های ریختی کمپلکس Paracobitis Bleeker, 1863 در حوضه آبریز سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological response of hepatopancreas and gill in Metopograpsus messor crab exposed to cadmium pollutants
پاسخ هیستوپاتولوژیکی هپاتوپانکراس و آبشش خرچنگ (Forskal, 1775) Metopograpsus messor در مواجهه با آلاینده کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal and spatial variation of the phytoplankton community in the Chahnime Reservoirs-Sistan
تغییرات زمانی و مکانی ساختارجامعه فیتوپلانکتونی در آب‌های مخازن چاه نیمه‌های سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phosphate and nitrate removal from municipal wastewater by algae Scenedesmus obliquus cultivation and production of algal biomass
حذف فسفات و نیترات از پساب شهری به وسیله کشت جلبک Scenedesmus obliquus و تولید زیست توده جلبکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different light intensities and photoperiods on growth, survival rate and yolk-sac volume changes of the Persian sturgeon (Acipenser persius) larvae
اثرات دوره های مختلف نوری و شدت نور بر رشد، بازماندگی و تغییرات حجم کیسه زرده لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of thyme oil extract to reduce toxic effects of Nanosilver on growth factors and serum biochemical in goldfish (Carassius auratus gibelio)
اثرات عصاره آویشن در کاهش مسمومیت ناشی از ذرات نانونقره بر فاکتورهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of sub-acute cypermethrin on some hematological parameters of Capoeta damascina (Valenciennes, 1842)
اثر غلظت‌های تحت کشنده سم سایپرمترین (Cypermethrin) بر برخی از پارامترهای هماتولوژی سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2016-1)


Evaluation of the cytotoxic effects of thyme and savory herbs extracts on Artemiasalina nauplii
ارزیابی اثرات سمیت سلولی عصاره‌های گیاهان دارویی آویشن و مرزه بر ناپلئوس Artemia salina
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of various extracts of the sea urchin Echinometra Mathaei
بررسی اثر ضد باکتری عصاره‌های مختلف استخراجی از توتیای دریایی Echinometra mathaei
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological and fatty acids changes in Caspian salmon (SalmotruttacaspiusKessler, 1877) fed diets with different levels of vitamins E and highly unsaturated fatty acids (HUFA)
تغییرات بافت شناسی دستگاه گوارش و ترکیب اسیدهای چرب ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در اثر تغذیه با سطوح مختلف اسیدهای چرب ضروری EPA وDHA و ویتامین E جیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of colloidal silver nanoparticles and silver nitrate on hematological indices of Zayandehrud Chub (Petroleuciscus esfahani)
اثر نانوذرات نقره کلوئیدی و نیترات‌نقره بر شاخص‌های خون‌شناسی عروس‌ماهی زاینده‌رود Petroleuciscus esfahani
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the age and growth of Dwarf snakehead fish Channa gachua (Hamilton, 1822) from Sarbaz River in Sistan and Baluchistan Province, South-eastern Iran
بررسی سن و رشد ماهی سرماری قهوه‌ای Channa gachua (Hamilton, 1822) در رودخانه سرباز، استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Yarrow (Achillea millefolium L.) extract on blood biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio) infected with Aeromonas hydrophila
تاثیر تجویز عصاره بومادران (Achillea millefolium L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی‌های کپور معمولی (Cyprinus carpio) آلوده شده به باکتری Aeromonas hydrophila
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of immobilization of Scenedesmus sp. ISC 109 on potential of reduction of Chromium
تأثیر تثبیت ریزجلبک ‌ quadricauda ISC 109 Scenedesmus بر توان کاهش آلودگی فلز سنگین کروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of crude oil degrading bacteria from mangrove forests of Khamir and Minab ports located at north of Persian Gulf
جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده نفت خام از اکوسیستم جنگل‌های حرا بندر خمیر و میناب، شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MCE modeling in zoning areas with warm water and cold water aquaculture capability by IDRISI (case study: Golestan province)
توسعه مدل MCE در پهنه‌بندی مناطق مستعد آبزی‌پروری گرمابی و سردابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and study on some ecobiological aspects of tube dwelling polychaetes family Serpulidaein Bandar Abbass coasts
شناسایی و مطالعه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی پرتارلوله‌ساز خانواده‌ی Serpulidae
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study spatial and temporal changes of water quality in Choghakhor wetland using water quality index (WQI)
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص کیفی آب (WQI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic activityof cyanobacteria from Geno hot spring on HeLa human cell line
اثر سمیت سلولی سیانو‌پروکاریوت‌های چشمه‌ی آب گرم گنو بر رده‌ی سلول سرطانی دهانه‌ی رحم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Replacement of fish meal by earthworm meal (Eiseniafoetida) in Siberian Sturgeon (Acipenserbearii) diet and its effect on growth performance, feed efficiency and carcass composition
جایگزینی پودر ماهی با پودر کرم خاکی (Eisenia foetida) در جیره غذایی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)و تاثیر آن بر عملکرد رشد، کارایی غذا و ترکیبات لاشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ecological factors influencing morphological characteristics of Alburnusatr opatenae
بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر ویژگی‌های ریخت‌سنجی ماهی شاه‌کولی (Alburnus atropatenae Berg, 1925) در رودخانه‌های سیمینه‌رود و زرینه‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population Structure of Oxynoemacheilu sangorae (Steindachner, 1897) in Gheshlagh (Kurdistan Province), Sefidbarg and Gamasiab (Kermanshah Province) Rivers Using Microsatellite Markers
بررسی ساختار جمعیتی (Steindachner, 1897) Oxynoemacheilus angorae در رودخانه‌های قشلاق (استان کردستان)، سفید برگ و گاماسیاب (استان کرمانشاه) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2015-10)


Study of phytoplankton community in coastal waters of Hormozgan province, Qeshm and Leangeh Islands
بررسی ساختار جامعه فیتوپلانکتونی در آب‌های ساحلی استان هرمزگان (مناطق قشم و بندر لنگه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of antibacterial effect of some marine macroalgae against human pathogen
ارزیابی اثرات ضدباکتریایی برخی از ماکروجلبک های دریایی علیه پاتوژنهای انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Length-weight relationship and growth pattern of Turkmenian loach (Paraschistura sargadensis) living in Aran qanat, Baft city
رابطه طول- وزن و الگوی رشد سگ ماهی سرحد (Paraschistura sargadensis) در قنات آران شهرستان بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of heavy metal (copper) using Microalgae (Spirulinaplatensis) by Taguchi Method
حذف فلز سنگین (مس) با استفاده از ریز‌جلبک (Spirulina platensis) توسط روش تاگوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locating suitable areas for mangrove afforestation in the Sirik habitat, Hormozgan Province
مکان‌یابی مناطق مستعد جنگل‌کاری مانگرو در رویشگاه سیریک استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the changes of mangrove forests between Khamir port and Gheshmiseland and its correlation with climatic elements
تغییرات سطح جنگلهای حرا با توجه به نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: جنگلهای بین بندر خمیر و قشم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of aeration cycle and culture medium concentration on biomass qualitative and quantitative indices in microalga Spirulina as candidate for wastewater treatment
بررسی اثرگذاری عوامل تناوب هوادهی و غلظت محیط کشت بر شاخص‌های کمی و کیفی بیومس ریزجلبک اسپیرولینا به عنوان کاندید تصفیه فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شاخص های تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در جوامع ماکروبنتیک استخرهای پرورش میگو (Litopenaeus vannamei) در منطقه گواتر- چابهار
بررسی شاخص های تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در جوامع ماکروبنتیک استخرهای پرورش میگو (Litopenaeus vannamei) در منطقه گواتر- چابهار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity stress on some of the hematological parameters and cortisol hormone in Mesopotamichthys sharpeyi
بررسی اثرات استرس شوری بر برخی شاخص‌های خونی و هورمون‌ کورتیزول در ماهی بنی Mesopotamichthys Sharpeyi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution pattern of invasive barnacles of Caspian Sea, Amphibalanusimprovisus(Darwin, 1854), in the rocky shores of south Caspian Sea
الگوی توزیع و پراکنش کشتی چسب مهاجم دریای خزر Amphibalanus improvisus، در سواحل سنگی حوضه جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproductive biology of sea cucumber (Holothuriascabra) in north coast of Qeshm Island, Persian Gulf
زیست شناسی چرخه تولید مثل خیار دریایی (Holothuria scabra) در سواحل شمالی جزیره قشم، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anthropogenicimpacts on heavy metals (Pb, Ni, Zn and Fe) concentration in surface sediments of Shoor River Estuary, Bandar Abbas
تاثیر فعالیتهای انسانی بر غلظت فلزات سنگین (Ni، Zn، Pb و Fe) در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assessment of electrofishing effects on Capoeta capoeta in a controlled environment (salinity and temperature)
ارزیابی عملکرد صید الکتریکی روی گونه‌ی سیاه ماهی (Capoeta capoeta) در شرایط محیطی کنترل شده (شوری و دما)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic variability and differentiation of common carp (Cyprinuscarpio) in southern Caspian Sea and Aras dam
تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سد ارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of morphological character in four described species from Alburnoids
بازنگری آرایه شناسی چهار گونه توصیف شده از جنس Alburnoides با استفاده از ویژگی‌های ریخت ‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2015-7)


Effective of rosemary extract on lipid quality of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) during ice storage
اثر عصاره رزماری بر کیفیت چربی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) هنگام نگهداری در یخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Qanat fishes in Taft and Mehriz (Yazd-Iran) via DNA barcoding
شناسایی ماهیان قنات‌های منطقه تفت و مهریز یزد با استفاده از بارکد ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Rainbow trout farms effluents on benthic macro-invertebrates of Marber River in Semirom
اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا بر بزرگ بی‌مهرگان کفزی رودخانه ماربر سمیرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different levels of Mentha piperita on growth performance, survival rate and body composition of Rutilus frisii kutum fry
تأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of some biological parameters and reproduction of theBitterling (Rhodeus amarus) in Sefidrood River, Guilan Province
بررسی برخی خصوصیات زیستی و تولیدمثلی ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus amarus) در رودخانه سفیدرود، استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioaccumulation of Heavy Metals (Pb, Fe & Zn) in the Tissues of Skeletal Coral family, Faviidae and Surrounding Sediments in the South of Qeshm Island-The Persian Gulf
تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب، آهن و روی) در بافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae و رسوبات پیرامونی آن در جنوب جزیره قشم، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial comparison of Lead concentration in sediment and three group of macrobenthos (Crabs, Gastropods and Bivalves) in coast of Bandar Abbass
مقایسه مکانی غلظت سرب در رسوبات و سه گروه از ماکروبنتوزها (خرچنگ ها، شکم پایان و دوکفه ای ها) در سواحل بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of some Epilobium L. species aerial parts extract
اثرات ضدباکتریایی عصاره گونه‌هایی از جنس علف بید در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Virtual population analysis, recruitment pattern and cohort analysis of blue swimming crab, Portunus segnis (Forskal, 1775) in coastal waters of Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran
آنالیز جمعیت مجازی (VPA)، تعیین الگوی بازگشت شیلاتی و آنالیز گروه‌های همزاد خرچنگ شناگر آبی Portunus segnis (Forskal, 1775) در آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dietary supplement of Spirulina platensis on immune indices complement and lysozyme of benny fish Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)
اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر شاخص‌های ایمنی کمپلمان و لیزوزیم ماهی بنی انگشت قدMesopotamichthys sharpeyi (Gunther, 1874)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of lead and cadmium in the edible tissue of (Liza aurata) in Bandar Anzali coast: Accumulation and risk consumption
تعیین سرب و کادمیوم در بافت خوراکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) سواحل بندر انزلی: انباشت و خطر مصرف آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecomorphology of Kura Berbel (Barbus cyri, De Filippi, 1865) in Sefidrud River Basine
ریخت بوم شناسی سس ماهی کورا (Barbus cyri, De Filippi 1865) در حوضه رودخانه سفیدرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Larval metamorphosis of the barnacle Amphibalanus amphitrite under mono and mixed algal diet
متامورفوز لارو کشتی چسب Amphibalanus amphitrite تحت رژیم‌های غذایی تک جلبکی و ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological effects of acute copper sulphate exposure on kidney, liver and gill of common carp, Cyprinus carpio, fingerlings
هیستوپاتولوژی کلیه، کبد و آبشش بچه ماهیان کپور(Cyprinus carpio) در مواجهه حاد با سولفات مس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different food diet on growth rate of Gammarus (Pontogammarous meoticus)
اثرات رژیم‌های مختلف غذایی بر سرعت رشد گاماروس (Pontogammarous meoticus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2015-4)


First record of saw-belly (Hemiculter leucisculus Basilewsky, 1855) from Zarinehrud River, Urmia Lake basin and its some biological characteristics
نخستین گزارش حضور گونه تیزه‌کولی (Hemiculter leucisculus Basilewsky, 1855) در رودخانه زرینه‌رود (حوضه دریاچه ارومیه) و برخی خصوصیات زیستی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of lethal concentration of Nano Silver in Aphanius dispar
تعیین غلظت کشنده نانو نقره در ماهی گورخری معمولی (Aphanius dispar Rüppell, 1829)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment length-weight relationship and condition factor of Arius maculatus (Thunberg, 1792) in coastal waters of Persian Gulf
ارزیابی رابطه طول و وزن، شاخص وضعیت گربه ماهی خال‌دار ( Arius maculatus Thunberg, 1792) در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endoscopy as a new method for sex determination in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)
اندسکوپی روشی نوین در تعیین جنسیت تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different concentration of cypermethrin on gill of Capoeta damascina (Valenciennes, 1842)
تأثیر غلظت‌های مختلف سم سایپرمترین بر بافت آبشش سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The transcription of Hypoxia-inducible factors (hif-1, hif-2) during normal development of Beluga sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758)
مطالعه الگوی بیان ژن‌های کد کننده فاکتور القایی هایپوکسی (hif-1, hif-2) در دوره تکامل لاروی فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of blue-green algae and assessment of their ecological relationship in Chah-Ahmad hot spring of Hormozgan Province
شناسایی جلبک‌های سبز-آبی و بررسی روابط اکولوژیک آنها در چشمه‌ی آب گرم چاه احمد از استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different level of Mentha piperita on growth performance, body composition, Intestinal bacteria and survival rate of Oncorhynchus mykiss in challenging with Yersinia ruckeri
اثر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی (Mentha piperita)بر شاخص‌های رشد، ترکیبات لاشه، باکتری‌های روده و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با باکتری Yersinia ruckeri
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Geno hot spring cyanobacteria on growth, survival and morphology of gill tissue in killifish Aphanius dispar in normal and long term thermal stress environments
تأثیر عصاره سیانوباکتری‌های چشمه آب گرم گنو بر رشد، بازماندگی و ریخت شناسی بافت آبشش ماهی آفانیوس Aphanius dispar در شرایط دمایی نرمال و استرس بلندمدت حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pre-clinical Administration of Marshmallow Extract (Althaea officinalis L.) on Certain Hepatopancreatic Enzymes in Common Carp (Cyprinus carpio)
ارزیابی پیش‌بالینی استفاده از عصاره گل ختمی (.Althaea officinalis L) بر فعالیت برخی از آنزیم‌های هپاتوپانکراسی ماهی کپور (Cyprinus carpio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial effect of some of the endemic herbal essential oils on Streptococcus iniae in invitro
بررسی اثرات ضد باکتریایی برخی از اسانس‌های گیاهان بومی کشور علیه باکتری Streptococcus iniae در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Light Intensities on Physiological and Biochemical Responses in Cyanobacterium Schizothrix vaginata under Naphtalene Treatment
اثر شدت‌های مختلف نور بر پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیانوباکتری Schizothrix vaginata تحت تیمار نفتالن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between nutrients and phytoplankton biomass based on chlorophyll prediction model in Zribar Lake of Kurdestan, a case study
بررسی رابطه بین مواد مغذی و زی‌توده فیتوپلانکتونی با تکیه بر مدل‌های برآورد کلروفیل (مطالعه موردی، دریاچه زریبار کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Biodrof systems based on algae-bacterial biofilm for removing total Nitrogen, Phosphorus from domestic wastewater
بررسی عملکرد سیستم بیودراف مبتنی بر بیوفیلم جلبکی- باکتریایی در تصفیه بیولوژیک فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of CuSo4 sub-lethal concentration on some hematological indices of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss
تأثیر غلظت‌های تحت کشنده‌ی فلز مس (CuSo4) در پارامترهای هماتولوژیک خون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2015-1)


The impact of environmental factors on CPUE and distribution of Kilka species (Pisces: Clupeidae), in the Southwest of Caspian Sea (Bandar Anzali)
تأثیر عوامل محیطی بر مقدار صید در واحد تلاش صیادی و پراکنش کیلکا(Pisces:Clupeidae) در جنوب غربی دریای خزر (بندر انزلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and catch composition of fish from set net (Moshta) fishery in Bandar Abbas, Persin Gulf
شناسایی و فراوانی ترکیب صید آبزیان در مشتاهای ساحلی شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Macrobenthos of lower Zayandehrud River
ماکروبنتوزهای پایین‌دست رودخانه زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dust Storms and their ecological impacts on Chlorophyll distributions over the Persian Gulf (1997-2007)
توفان‌های گردوغبار و تأثیرات اکولوژیکی آن‌ها بر توزیع کلروفیل‌ در خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoplankton community and saprobic pollution index of warm water fishes ponds at East of Golestan Province, Gonbade Kavous city
جوامع فیتوپلانکتونی و شاخص آلودگی ساپروبی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity on growth and fatty acid composition of green microalgae Dunaliella bardawil as a candidate source for biofuel production
اثر تنش شوری بر رشد و چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب ریزجلبک Dunaliella bardawil به عنوان کاندید منبع تولید سوخت زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of morphometric variation and differentiation in common kilka (Clupeonella cultriventris) using factor analysis (PCA) and discriminant function analysis (DFA) in southern part of the Caspian Sea
مطالعه تنوع و تمایز ریخت سنجی کیلکا معمولی (Clupeonella cultriventris) با استفاده از تحلیل عاملی (PCA) و آنالیز تابع تشخیص (DFA) در سواحل جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of pre-clinical administration of Marshmallow extract (Althaea officinalis L.) on biochemical parameters of blood in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
ارزیابی پیش بالینی تجویز خوراکی نسبت‌های مختلف عصاره گل ختمی (Althaea officinalis L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different diets on growth and survival of polychaete Perinereis nuntia in laboratory culture condition
تأثیر جیره های مختلف غذایی بر رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia در شرایط پرورش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assessment of abundance and biological indices of Polychaetes in intertidal zone of Tis Coast - Chabahar Bay
بررسی فراوانی و تنوع زیستی کرم های پرتار منطقه بین جزرومدی ساحل تیس، خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2014-10)


Genetic structure comparison of Paraschistura nielseni (Nalbant and Bianco, 1998( of Shapour, Dalaki (Fars province) and Mand (Busher province) Rivers using microsatellite markers
مطالعه تنوع ژنتیکی سگ ماهی جویباری Paraschistura nielseni (Nalbant and Bianco, 1998) رودخانه‌های شاپور (استان فارس)، دالکی و مند (استان بوشهر) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution and morphological characteristics of Exopalaemon styliferus and Periclimenes brevicarpalis larva species (Caridea: Palaemonidae) in the estuaries of Bahmanshir and Arvand Rivers in the northern part of Persian Gulf
بررسی پراکنش و خصوصیات ریخت شناسی مراحل لاروی گونه‌های Exopalaemon styliferus و Periclimenes brevicarpalis از خانواده Palaemonidae در مصب بین دهانه رودخانه‌های اروند و بهمنشیر(شمال خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hanging Ratio Factor on the catch amount of multifilament gill nets in coastal waters of Bushehr province, Persian Gulf
بررسی تأثیر فاکتور ضریب آویختگی (Hanging ratio) بر روی میزان صید تورهای گوشگیر مولتی‌فیلامنت در سواحل استان بوشهر (خلیج ‌فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The reproductive biology of golden barb (Barbus luteus Heckel, 1843) in Maroon River, Iran
زیست شناسی تولیدمثل ماهی حمری (Barbus luteus Heckel, 1843) در رودخانه مارون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute toxicity of synthetic colloidal silver nanoparticles produced by laser ablation method to Eastern mosquitofish, Gambusia holbrooki
بررسی سمیت حاد کلوئید نانو ذرات نقره سنتتیک تولید شده از طریق سایش لیزری بر ماهی گامبوزیا Gambusia holbrooki
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of temperature changes on feeding activities and daily burrow cycle of sea cucumber, Holothuria parva
تأثیر تغییرات دما بر روی فعالیت‌های تغذیه ای و سیکل نقب زدن روزانه خیار دریایی Holothuria parva
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The potential of crude oil pollutant reduction by green alga Chlorella vulgaris and evaluation of the induced physiological responses
پتانسیل کاهش آلودگی نفت خام توسط جلبک سبز Chlorella vulgaris و پاسخ‌های فیزیولوژیک ناشی از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concerns of resistant markers in marine ecosystem transformed plants
نگرانی‌ها از نشانگرهای مقاومت در گیاهان تراریخته اکوسیستم دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2014-7)


Study of morphological charachteristic and abundance of larval stages of Polyonyx sp. (Anomura: Porcellanidae) for the first time from Iranian costal of Persian Gulf
نخستین گزارش از خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی گونه Polyonyx sp. (Anomura: Porcellanidae) از سواحل ایرانی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey growth rate and biosurfactant production by Pesudomonas aeruginosa and Pesudomonas putida from Khore Musa
بررسی نرخ رشد و تولید بیوسورفاکتانت دو گونه Pesudomonas aeruginosa و Pesudomonas putida در خورموسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different levels of dietary inulin supplementation on growth performance, survival and some hematologic indices in Red Pacu Piaractus brachypomus fry
اثر سطوح مختلف مکمل اینولین در جیره غذایی بر عملکرد رشد، بقا و برخی شاخص‌های خونی بچه ماهیان پاکوی قرمز Piaractus brachypomus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological assessment of river Haji Abad (Hormuzgan province) Using Macrobenthic Community Structure
ارزیابی زیستی رودخانه حاجی آباد ( استان هرمزگان) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant activity of extracts of two species of Sea Cucumber Holothuria parva and Holothuria leucospilota from the Persian Gulf, Iran
خواص آنتی اکسیدانی عصاره های دو گونه خیار دریایی خلیج فارس Holothuria parva و Holothuria leucospilota
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phenotypic plasticity of the aquatic invertebrate Caenis latipennis in response to environmental conditions in the Kheirood Kenar River, Iran
بررسی انعطاف پذیری ریختی بی‌مهره آبزی (Ephemeroptera: Caenidae) Caeins latipennis در پاسخ به شرایط محیطی در مسیر رودخانه خیرودکنار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodiversity, density and frequency of Rotifers community at warm water fishes ponds at East of Golestan Province (Gonbade Kavous region)
تنوع زیستی، تراکم و فراوانی جمعیت روتیفرهای استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی منطقه گنبدکاووس (شرق استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ciliate species Epistylis sp. cause to fish deaths
جنس مژه دار اپیستی لیس (Sp. Epistylis ) عامل مرگ و میر در ماهیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2014-4)


Population dynamics of Treadfin bream (Nemipterus japonicus Bloch, 1971) in the Persian Gulf Waters (Bushehr Province)
پویایی شناسی جمعیت ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus Japonicus Bloch, 1971) در آب‌های خلیج فارس، استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of natural habitats of pearl oyster Pinctada radiata around the Lavan Island, northern Persian Gulf
بررسی وضعیت زیستگاه های طبیعی صدف مرواریدساز محار Pinctada radiate در اطراف جزیره لاوان، شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of environmental factors of temperature, salinity and level of heavy metal lead on growth of lead resistant bacterium isolated from Persian Gulf sediments
تأثیر فاکتورهای محیطی دما، شوری و میزان فلز سرب بر رشد باکتری مقاوم به فلز سرب جداسازی شده از رسوبات خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of potential Asian seabass (Lates calcarifer) culture in ponds of Choebde, Abadan
ارزیابی پتانسیل پرورش ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در استخرهای خاکی چوئبده، آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of histopatoligical changes of liver of Aphanius sophiae by Cadmium and Arsenic
تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد ماهی گورخری (Aphanius sophiae) در اثر آرسنیک و کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The catch per unit of effort catch per unit of swept area and biomass of Threadfin Bream (Nemipterus japonicus) by swept area method in coastal waters of bushehr province
برآورد میزان صید در واحد تلاش، در واحد سطح و زی‌توده ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) به روش مساحت جاروب شده با ترال کف روب در سواحل استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal variations of total lipids, fatty acid composition, of Nizimuddinia zanardini from the seashore of Chabahar
تغییرات فصلی چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب جلبک قهوه‌ای Nizimuddinia zanardini در سواحل چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining factor in habitat selection of Paracobitis iranica (Nalbant & Bianco 1998) population in Kordan River, Namak Lake Basin, Iran
عوامل تعیین کننده در زیستگاه انتخابی ماهی Paracobitis iranica (Nalbant & Bianco 1998)، در رودخانه کردان، حوضه دریاچه نمک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2014-1)


The using of microzooplankton biological indexes in identify of ecological situation of bamanshir water (NW Persian Gulf)
کاربرد شاخص‌های میکروزئوپلانکتون‌ها در تعیین وضعیت زیست محیطی رودخانه بهمنشیر (شمال غرب خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dietary supplementation of L-carnitine on growth indices and survival rate in Sobaity seabream Sparidentex hasta
تأثیر افزودن مکمل ال-کارنیتین به جیره غذایی بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی صبیتی Sparidentex hasta
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on some population dynamics parameters of Sardinella sindensis (Day, 1878) in Coastal waters of Jask Province
مطالعه برخی پارامترهای پویایی‌شناسی جمعیت ساردین سند Sardinella sindensis (Day, 1878) در آب‌های ساحلی بندر جاسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of Cyanobacteria isolated from hot spring of Geno
بررسی خواص ضدمیکروبی سیانوباکتری‌های چشمه آب گرم گنو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of water-born colloidal silver nanoparticles and silver nitrate on gill histopathology of Rainbow catfish, Pangasianodon hypophthalmus
اثر نانوذرات ‌نقره کلوئیدی و نیترات نقره محلول در آب بر تغییرات بافتی آبشش گربه‌ماهی ‌رنگین‌کمان Pangasianodon hypophthalmus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal changes in gonadosomatic index, hepatosomatic index and condition factor of the female Geno tooth-carp, Aphanius ginaonis
بررسی روند تغییرات سالانه ضریب رشد گناد، ضریب رشد کبد و ضریب چاقی در جنس ماده ماهی آفانیوس گنو (Aphanius ginaonis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2013-10)


Some morphometric relationships of Sillago sihama in Coastal Waters of Bandar Abbas) Hormozgan province)
برخی خصوصیات ریخت سنجی ماهی شوورت Sillago sihama در آبهای ساحلی بندرعباس (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Cyanobacterial flora from geothermal springs of Hormozgan province, Iran
شناسایی جلبک‌های سبز-آبی برخی از چشمه‌‌های آب گرم استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of rearing temperature on the body shape of Angel fish (Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823) during early development using geometric morphometric method
تأثیر درجه حرارت بر شکل بدن ماهی آنجل(Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823) در مراحل اولیه رشد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of some blood respiratory factors between mudskipper, Scartelaos tenuis and mullet, Liza klunzingeri in the Persian Gulf, Hormozgan province
بررسی فاکتورهای تنفسی خون ماهی گل‌خورک Scartelaos tenuis و مقایسه آن با گونه Liza klunzingeri (گاریز) در ساحل خلیج فارس، استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different levels of Lactobacillus acidofilus as a probiotic on the anti-bacterial activity of mucus and non-specific immune of mucus in Tiger Barb (Puntius tetrazona)
اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus) بر فعالیت ضدباکتریایی و برخی شاخص‌های ایمنی موکوسی ماهی تایگر بارب (Puntius tetrazona)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Length weight relationship, condition factor and length at first maturity of Indian halibut Psettodes erumei in the Persian Gulf
ارزیابی رابطه طول و وزن، شاخص وضعیت و طول در اولین بلوغ جنسی ماهی کفشک تیزدندان Psettodes erumei در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2013-7)


A study on Oocyte and Oogenesis in viviparous fish Platypoecilus maculates
بررسی تولید تخمک و مراحل رشد آن در ماهی زنده زای پلاتی پوسیلوس ماکولاتوس (Pltypoecilus maculates)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of summer monsoon on macrobenthic's community structure in Jask creek (Gulf of Oman)
بررسی تاثیر مانسون تابستانه بر ساختار جوامع ماکروبنتوزی خور جاسک (دریای عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification the relationship between the environmental parameters with the the structure of macrobentic communities in a coastal ecosystem under human activities Nayband Bay (north of Persian Gulf)
شناسایی ارتباط بین متغیرهای زیست محیطی با ساختار جوامع کف زی در یک اکوسیستم ساحلی تحت تأثیر فعالیت های انسانی؛ مطالعه موردی خلیج نای بند (شمال خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodegradation effects of five species of isolated Cyanobacteria from oil contaminated areas of the southern part of Iran
بررسی اثرات تجزیه زیستی پنج گونه از سیانوباکتری‌های جدا شده از مناطق آلوده نفتی جنوب کشور بر نفت خام ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of dietary Zhumeria majdae extract on growth indices, hematology and immunology of catfish Pangasianodon hypophthalmus
تأثیر عصاره گیاه مورخوش Zhumeria majdae در جیره غذایی بر شاخص های رشد، خون شناسی و ایمنی شناسی گربه ماهی hypophthalmus Pangasianodon
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of changes in plasma testosterone in Abudefdus vaigiensis at the northern coast of Qeshm Island, Persian Gulf
بررسی روند تغییرات سطوح هورمون تستوسترون در ماهی Abudefduf vaigiensis در ساحل شمالی جزیره قشم، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2013-4)


A histological study of ovarian development and spawning peak of Silver pomfret (Pampus argenteus, Euphrasen, 1788) in the Persian Gulf (Qeshm coastalwaters)
بررسی نحوه تولید مثل ماهی حلوا سفیدPampus argenteus (Euphrasen, 1788) در آب‌های خلیج فارس (سواحل قشم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of optimal conditions in order to the use of the cyanobacteria Synechococcus sp. ISC106 as a candidate for biodiesel production
بررسی شرایط بهینه به منظور استفاده از سیانوباکتری Synechococcus sp. ISC106 به عنوان کاندید تولید بیودیزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farm effluents on water physico-chemical parameters of Ryjab River (Kermanshah province)
تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانه ریجاب (استان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The catch composition of the beach seine fishery in southeast of the Caspian Sea (Case study: Golestan Province)
تعیین ترکیب صید تورهای پره ساحلی در جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی سواحل غربی استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of influence of size (total length) and sex on accumulation of Pb in liver and muscle tissues of Platycephalus indicus fish in Musa estuary (northwest of Persian Gulf)
بررسی تاثیر اندازه (طول کل) و جنسیت در تجمع فلز سرب در بافت‌های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus درمنطقه خورموسی (شمال غرب خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population dynamic of pearl oyster pinctada radiata in 2 habitats of Lavan Island, Persian Gulf
پویایی شناسی جمعیت صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در جزیره لاوان، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2013-1)


Ecological risk assessment using heavy metals from surface sediments of Nayband Bay and Asaluyeh region (Northern Persian Gulf)
ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در رسوبات سطحی خلیج نای بند و عسلویه (شمال خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison study on some biological aspects of Platycephalus indicus in coastal waters of Bandar Abbas
بررسی مقایسه‌ایی برخی از خصوصیات زیست شناختی ماهی زمین‌کن دم‌نواری (Platycephalus indicus) در آب‌های سواحل بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chitin and Chitosan: Structure, Properties and Applications
کیتین و کیتوسان: ساختار، خصوصیات و کاربردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mucous cells in Cyprinus carpio reactions to physical and chemical factors
مطالعه سلول‏های تولیدکننده لعاب (Mucous cells) در کپور ماهی پرورشی (Cyprinus carpio) و واکنش آنها در برابر فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selection of suitable reference genes for real-time PCR studies of early developmental stages of sturgeons
انتخاب مناسب‌ترین ژن‌های رفرنس جهت مطالعات Real-time PCR در مراحل ابتدایی زیست تاسماهی ایرانی، Acipenser persicus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2012-10)


Genetic diversity of Black Pomfret (Parastromateus niger) in Iranian coasts of Persian Gulf using AFLP molecular marker
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی حلواسیاه Parastromateus niger در سواحل ایرانی خلیج فارس با استفاده از نشانگر ملکولی AFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproductive biology of Yellowfin Seabream Acanthopagrus latus in coastal waters of Hormozgan
زیست شناسی تولید مثل ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در آبهای ساحلی هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rearing at Different Densities and Dietary Supplementation with Vitamin E on Growth Indices, Survival and Carcass Composition in Fingerling Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
اثر پرورش در تراکم‏های مختلف و افزودن ویتامین E به جیره غذایی بر شاخص‏های‌رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of some growth and hematology indices of catfish Pangasianodon hypophthalmus after diet supplementation with Salvia macrosiphon extract
مطالعه برخی پارامترهای رشد و خون شناسی گربه ماهی پنگوسی hypophthalmus Pangasianodon با افزودن عصاره گیاه مریم گلی Salvia macrosiphon به جیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Density variation and Diversity of Cnidarins Medusae (Diphiydae & Gerionidae) in North Western Persian Gulf (Bahrakan water)
بررسی تغییرات فراوانی و تنوع مدوز کیسه تنان (خانواده‌های Diphiydae وGerionidae) در آبهای بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on recent techniques for elimination of fish fertilized egg adhesiveness
مروری بر روش های نوین در رفع چسبندگی تخم های لقاح یافته ماهیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2012-4)


Investigation of antibacterial activities of sponge Axinella sinoxea’s extracts from Larak Island, Persian Gulf
بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره‌های اسفنج Axinella sinoxea از جزیره لارک خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological Indexes of Zooplankton from Bahrakan water – Hendijan harbor (NW Persian Gulf)
تعیین شاخص‌های زیستی زئوپلانکتونی در آب‌های بحرکان- بندر هندیجان (شمال غرب خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of fishing trend and prediction of fisheries potential based on catch data analyses (case study: the Caspian Sea)
تخمین پتانسیل برداشت برخی گونه‌های ماهیان دریای خزر بر اساس تجزیه و تحلیل روند صید و صیادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رژیم غذایی ماهی (Day, 1876) Scartelaos tenuis در آب‌های استان هرمزگان
بررسی رژیم غذایی ماهی (Day, 1876) Scartelaos tenuis در آب‌های استان هرمزگان
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles